Autorské právo – překlad textů

121
ZÁKON
ze dne 7. dubna 2000
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Na následující texty se nevztahuje autorský zákon pro překlad

§ 3 – Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu

a.) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,

b.) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu,

c.) politický projev a řeč pronesenou při úředním jednání; autorovo právo k užití takových děl v souboru zůstává nedotčeno.

§ 34 Úřední a zpravodajská licence

b.) při zpravodajství o aktuální události, při které je takové dílo provozováno, vystaveno nebo jinak užito,

c.) převezme do periodického tisku či jiného hromadného sdělovacího prostředku články s obsahem časového významu o věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku, či jejich překlad; takové převzetí není přípustné, je-li výslovně zapovězeno.

 

Napsat komentář